Návod k obsluze akumulátorů

Před zahájením práce s akumulátorem nejprve pečlivě prostudujte tento návod!

Uvedení akumulátoru do provozu

 • Pro standardní baterie
  Nejprve odstraňte plnící zátky a zátku (červený klobouček) z přetlakového ventilu. Následně akumulátor naplňte elektrolytem, který je s ním dodán, do výše horní rysky "UPPER LEVEL" každé komory. Po nalití ponechte akumulátor 30 minut v klidu, pokud hladina klesne dolijte ji k horní rysce.

 • Pro AGM baterie – elektrolyt dodávaný v nádobě (kontejneru)
  Z akumulátoru sejměte hliníkovou fólii. Z nádoby s elektrolytem odstraňte pouze plastovou těsnící lištu a uschovejte ji. Nádobu s elektrolytem obraťte tak aby šest vývodů akumulátoru doléhalo na šest vývodů nádoby. Mírným stupňovaným tlakem přitlačte na dno nádoby, až hroty zcela proniknou skrz zátky. V této poloze nechte z nádoby vytékat elektrolyt cca 30 minut. Následně zkontrolujte, zda se veškerá náplň přelila z nádoby do akumulátoru a nádobu opatrně odstraňte. Nechte baterii otevřenou alespoň dalších 10 minut a následně ji uzavřete plastovou těsnící lištou, která byla původně součástí nádoby s elektrolytem.

Po tomto uvedení do provozu již baterie disponuje 50-60% (cca 80% u AGM) její kapacity – doporučujeme její úplné nabití.

Nabíjení

Pro nejbezpečnější a nejvhodnější nabíjení akumulátoru použijte automatické nabíječky pro tuto činnost určené. Akumulátor při nabíjení odpojte od motocyklu.

Údržba

Akumulátor udržujte čistý, suchý, bez prachu a nečistot, kovové terminály konzervujeme olejem případně vazelínou.
U standardní baterie kontrolujte stav elektrolytu, který udržujte mezi spodní (LOWER) a horní (UPPER) ryskou. Akumulátor dolívejte destilovanou vodou.
U AGM baterií není třeba stav elektrolytu kontrolovat.

Upozornění

Při práci s akumulátorem je nutné dbát zvýšené opatrnosti.
Udržujte akumulátor mimo dosah dětí.
Elektrolyt je žíravina. Při práci s ním dodržujte následující zásady:
 • používejte ochranné brýle
 • po skončení práce si důkladně omyjte ruce
 • při práci nejezte, nepijte a nekuřte
 • zajistěte dostatečné větrání místnosti
Vyřazený akumulátor, nádoba od elektrolytu či jeho zbytek jsou nebezpečný odpad – odevzdejte jej prodejci, případně firmě, která se postará o jeho odbornou likvidaci.

První pomoc při zasažení elektrolytem

 • při zasažení očí je ihned důkladně opláchněte čistou vodou a vyhledejte lékaře
 • při zasažení kůže odstraňte oděv, opláchněte zasažené místo vodou, případně neutralizujte mýdlem či jedlou sodou, vyhledejte lékaře
 • při požití vypijte mléko, vodu, nebo roztok vody s oxidem horečnatým, nevyvolávejte zvracení, ihned vyhledejte lékaře
Pokud si nebudete čímkoli jisti, neváhejte nás kontaktovat.